Revizija, računovodstvo i savjetovanje

EN  |  BHS

Naš tim


Milan Novokmet

Milan Novokmet radi na poslovima revizije preko 30 godina. Obuku za ovlaštenog revizora završio je u organizaciji SDK Jugoslavije i Coopers & Lybrand Co. London. Od 1978. do 1995. godine radio je u službi ekonomsko-finansijske revizije SDK RBiH, Centrala Sarajevo. Nakon toga provodi tri godine u Zavodu za računovodstvo i reviziju FBiH, da bi 1998. godine počeo raditi u društvu za reviziju REVIK d.o.o. Sarajevo kao jedan od osnivača, gdje ostaje do danas. Od 2006. do 2014. godine obavljao je dužnost direktora odjela interne revizije u JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo.

Posjeduje bogato iskustvo na poslovima revizije privrednih društava, banaka, osiguravajućih društava, mikrokreditnih organizacija, projekata finansiranih od strane raznih donatora i ostalih subjekata. U okviru profesionalne karijere 1998. godine stekao je certifikat o zvanju Ovlašteni revizor.

Trenutno je na poziciji direktora društva.


Sanjin Viteškić

Sanjin Viteškić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na kojem je stekao i titulu magistra ekonomskih nauka u septembru 2013. godine. Njegov cjelokupan radni angažman vezan je za kompanije Ekovit d.o.o. Vitez i Revik d.o.o. Sarajevo. U Ekovit d.o.o. Vitez je radio do 10. decembra 2007. godine kao šef računovodstva i direktor kompanije. Profesionalan rad u kompaniji Revik d.o.o. Sarajevo je počeo od 10. decembra 2007. godine.

Kao član ili vođa tima radio je na poslovima vezanim za reviziju banaka, privrednih društava, osiguravajućih društava, investicionih fondova, mikrokreditnih organizacija i nevladinih organizacija na području Bosne i Hercegovine. Posjeduje i iskustva u reviziji projekata finansiranih od: Evropske Komisije, Švicarske agencije za razvoj i saradnju u BIH (SDC), Ambasade Japana, Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

Sanjin Viteškić je partner u Revik d.o.o. Sarajevo od decembra 2013. godine. Kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem stekao je licencu certificiranog računovođe izdatu od Saveza revizora, računovođa i finansijskih radnika Federacije BiH. Također posjeduje certifikat Ovlaštenog internog revizora.

Član je mnogih nevladinih organizacija i govori engleski jezik.


Kenan Kapetanović

Kenan Kapetanović diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u oktobru 2007. godine. Njegov cjelokupan radni angažman vezan je za Revik d.o.o. Sarajevo, gdje je zaposlen od decembra 2007. godine. Kao član ili vođa tima radio je na poslovima vezanim za reviziju banaka, privrednih društava, osiguravajućih društava, investicionih fondova, mikrokreditnih organizacija i nevladinih organizacija na području Bosne i Hercegovine. Posjeduje i iskustva u reviziji projekata finansiranih od: Evropske Komisije, Švicarske agencije za razvoj i saradnju u BIH (SDC), Ambasade Japana, Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

Kenan Kapetanović je partner u Revik d.o.o.Sarajevo od decembra 2013. godine. Kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem stekao je licencu ovlaštenog revizora izdatu od Ministarstva finansija Federacije BiH, licencu certificiranog računovođe izdatu od Saveza revizora, računovođa i finansijskih radnika Federacije BiH, te zvanja investicijskog savjetnika i brokera/dilera u prometu vrijednosnim papirima kod Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH. Od januara 2016. godine na osnovu Rješenja Federalnog ministarstva pravde imenovan je za stalnog sudskog vještaka ekonomske struke.

Govori engleski jezik.


Edin Udovčić

Edin Udovčić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u martu 1990. godine na odsjeku poslovne ekonomije - finansijsko-računovodsveni smjer. Njegov radni angažman vezan je za preduzeće “Balkan” Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova R BiH / FBiH i REVIK d.o.o. gdje je zaposlen od januara 1999. godine.

Kao član, vođa ili menadžer revizorskog tima posjeduje sedamnaestogodišnje iskustvo u reviziji privrednih društava, bankarskog sistema, mikrokreditnog sektora, brokerskih kuća, penzionih fondova, javnih preduzeća u FBiH, osiguravajućih društava u FBiH i RS i humanitarnih organizacija na području Bosne i Hercegovine obavljanih samostalno ili u saradnji sa međunarodnim revizijskim firmama PricewaterhouseCooprers (do 2005. g.), IB GRANT THORNTON (do avgusta 2010. g.) i HLB International.

Posjeduje i iskustva u reviziji projekata finansiranih od: Svjetske banke, UNHCR-a, Američkog komiteta za izbjeglice (ARC), MCS-a, Evropske Komisije, Švicarske agencije za razvoj i saradnju u BIH (SDC), Ambasade Japana, Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA, World Vision. Pored toga značajna su i iskustva u izradi "due diligence" studija i poreznog savjetovanja privrednih društava, banaka, osiguravajućih društava, i mikrokreditnih fondacija/organizacija u BiH.

Edin Udovčić je partner u REVIK d.o.o. Sarajevo od decembra 2013. godine. Kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem stekao je licencu ovlaštenog revizora izdatu od Ministarstva finansija Federacije BiH i licencu certificiranog računovođe izdatu od Saveza revizora, računovođa i finansijskih radnika Federacije BiH.

Član je Revizorske komore Federacije BiH i Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH.

Govori engleski jezik.


Azer Omerika

Azer Omerika diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u oktobru 1999. godine. U 2000. godini stekao je zvanje samostalni/certificirani računovođa. U 2016. godini je stekao zvanje ovlaštenog revizora.

Svoj radni angažman počeo je 1995. godine u firmi koja se bavila građevinskim inžinjeringom na poziciji izvršnog direktora. U martu 2000. godine angažovan je u sektoru prehrambene industrije na poslovima samostalnog referenta za izvoz. U firmi Revik d.o.o. Sarajevo uposlen je od januara 2003. godine. Od decembra 2013. godine je partner u Revik d.o.o. Sarajevo.

Kao član ili vođa tima radio je na poslovima vezano za reviziju privrednih društava, nevladinih organizacija, mikrokreditnih organizacija, banaka, osiguravajućih društava, projekata finansiranih od domaćih i inostranih donatora. Takođe je bio angažovan na poslovima due diligence-a, vještačenja i sl.

Govori engleski jezik.


Ognjen Novokmet

Ognjen Novokmet je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u septembru 2009. godine. U firmi Revik d.o.o. Sarajevo zaposlen je od oktobra 2009. godine. Kao član ili vođa tima radio je na poslovima vezanim za reviziju banaka, osiguravajućih društava, privrednih društava, investicionih fondova, mikrokreditnih organizacija i nevladinih organizacija na području Bosne i Hercegovine. Posjeduje i iskustva u reviziji projekata finansiranih od strane: Evropske Komisije u BiH, Švicarske agencije za razvoj i saradnju u BiH (SDC), Ambasade Japana, Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

Posjeduje licencu Certificiranog računovođe izdatu od Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH, te zvanje investicijskog savjetnika i brokera / dilera u prometu vrijednosnim papirima kod Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH.
U međuvremenu stekao je certifikat Ovlaštenog internog revizora izdatog od strane Akademsko-strukovnog Udruženja internih revizora u BiH.

Govori engleski i njemački jezik.


 

Kontakt

+(387) (33) 200 – 383

Email: revik@bih.net.ba